Terms & Conditions

ARMS.NO SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Arms.no, så fremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

2. Kunder

Arms.no selger primært til bedriftskunder.

3. Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Arms.nos produksjonsmateriell og produktkataloger, kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Kunder vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. Arms.no tar forbehold om eventuelle skrivefeil/trykkfeil i produktbeskrivelser presentert via Arms.no, produksjonsmateriell og produktkataloger.

4. Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato, forbeholder Arms.no seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva og frakt. Det tas forbehold om endringer i produsentenes prismodell. Ved eventuelle endringer fra dagens oppsett forbeholder Arms.no seg retten til å justere marginen tilsvarende. Alle leveranser vil få elektronisk følgeseddel og elektronisk faktura, dersom kunden ønsker papirfaktura el papir følgeseddel vil dette medføre et ekstra gebyr.

På alle ekspederte ordre under kr 3000,- beregnes et minimumsordregebyr. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes innen 15-femten virkedager regnet fra levering. Ved handel på web tas det forbehold om eventuelle prisfeil som kan anses som opplagte feil.

5. Transportskade

Reklamasjoner på transportskade skal fremsettes til Arms.no uten ugrunnet opphold. Bevisbyrden for reklamasjonen påhviler mottaker av godset. Mottaker må derfor kontrollere godset før det kvitteres for mottak. Fysiske skader må anmerkes på fraktdokument/kvitteringsliste Hvis det ikke er notert skade på fraktdokument/kvitteringsliste, kan det ikke bevises at skaden har skjedd under transport. Dermed anses godset å ha blitt levert i fullgod stand. Arms.no gir ikke erstatning for transportskadet gods der speditøren ikke innrømmer ansvar for skaden.

Skjulte transportskader skal fremsettes til Arms.no senest innen 7 dager etter mottak.  Det må kunne dokumenteres at skaden ikke var mulig å oppdage ved mottak.

6. Levering/risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Arms.nos lager, effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstiden normalt være 30 virkedager. For enkelte produkter kan leveringstiden være lenger. Hvis annet ikke er avtalt særskilt leveres alle varer DDP til mottakers adresse, dette innebærer at Arms.no vil forsikre varene frem til mottaker i Norge, men frakt vil belastes kunden. Ved henting av varer hos Arms.no og/eller kundeorganisert transport leveres varene Ex Works.

Ved leveranser til forhandlere, eller ved direkteleveranser på vegne av forhandler, vil leveringsadresse være gateadresse på bakkenivå eller på angitt lasterampe hvis dette er tilgjengelig.  Hvis leveransen er av en slik art at varene ikke kan transporteres inn til forhandler eller hans kunde uten ekstra arbeidsinnsats, vil transportør kunne levere varene til avtalt sted mot en tilleggskostnad. Størrelsen på denne kostnaden er i henhold til transportørens prislister.

Dersom forhandler eller forhandlers kunde ikke er tilgjengelig på leveringstidspunktet og dette medfører at transportør må frakte varene tilbake til terminalen, vil transportørs merkostnad bli fakturert forhandler.

7. Betaling/morarenter/betalingsmislihold

Hvis ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto 14 dager. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid gjeldende morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder ARMS.no seg retten til, uten nærmere varsel, å kun levere varer mot forhåndsinnbetalt depositum eller bankgaranti. Ved betalingsmislighold, dvs 14 dg etter oversendt inkassovarsel, blir samtlige poster på kundereskontro bragt til forfall, og oversent til inkasso. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto kontant. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid gjeldende morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Arms.no seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

8. Salgspant – eiendomsrett

Arms.no forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med teksten ”Tilhører Arms.no” av kunden og holdes adskilt fra kundens varelager.

9. Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har Arms.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Produktet anses som levert til rett tid, selv om leverandøren må rette mangelen eller foreta omlevering. Når Arms.no foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 72- syttito timer regnet fra levering.

 10. Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges Produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kundenskal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 15 dager etter mottak skriftlig reklamere eventuelle avvik. Forhandlere skal håndtere alle reklamasjoner fra forhandlers kunder og ikke henvise dem direkte til Arms.no. Forhandler skal på vegne av sin kunde reklamere ovenfor Arms.no etter gjeldende bestemmelser i denne avtalen. Eventuell garanti til forhandleren og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet.

Arms.no gir ikke kunder, forhandlere eller dennes kunder egen garanti på Produktene.

11. Erstatningsansvar

Arms.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Arms.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

12. Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Arms.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 10 Erstatningsansvar.

13. Force majeure

Er leverandør forhindret fra å oppfylle avtalen, eller blir en slik oppfyllelsesplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, opphør av virksomhet, konkurs, gjeldsforhandling og lignende, herunder hos leverandør, eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, avbrudd i telekommunikasjonslinjer, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt suspenderes leverandørens plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Motparten kan i force majeure situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 60 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 kalenderdagers varsel. Annen varighet kan avtales i bilag. I forbindelse med force majeure situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

14. Eksport

Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

15. Tvist, lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.  Ved tvist om betalingsplikt for forfalt gjeld forbeholder Arms.no seg retten til selv å velge om søksmål, uavhengig av denne voldgiftsavtale, skal anlegges for de ordinære domstoler.

Asker og Bærum Tingrett blir å anse som vedtatt verneting.

ARMS.no is owned and operated by Lars Berg